Main navigation

วิธีภาวนา - (ดูทั้งหมด)

ธรรมที่พึงพิจารณาเนือง ๆ

ธรรมที่พึงพิจารณาเนือง ๆ
(สัมมาสังกัปปะ - สัมมาวายามะ)
อภิณหปัจจเวกขณธรรมสูตร
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง
เล่มที่ ๒๔ ข้อ ๔๘

ข้อแนะนำในการปฏิบัติ
ก่อนจะฟัง
พึงเข้าสมาธิสักครู่หนึ่ง
เมื่อได้สมาธิดีแล้ว
ฟังพุทโธวาท และน้อมธรรมมาสู่ใจ
น้อมใจปฏิบัติตามพุทโธวาทตรง ๆ
ให้เข้าใจแจ้ง และได้สภาวะจิตดีจริง
เมื่อได้สภาวะดีใด ให้รักษาสภาวะนั้นออกมาสู่ชีวิตจริง

ความยาววีดีโอ: 4:29 นาที
เวลาปฏิบัติ: 10 นาที

----------

พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ธรรม ๑๐ ประการที่บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ คือ

๑.  เราเป็นผู้มีเพศต่างจากคฤหัสถ์
๒.  การเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่น   
๓.  อากัปกิริยาอย่างอื่นอันเราควรทำมีอยู่
๔.  เราย่อมติเตียนตนเองได้โดยศีลหรือไม่
๕.  เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้เป็นวิญญูชนพิจารณาแล้ว ติเตียนเราได้โดยศีลหรือไม่
๖.  เราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น
๗.  เราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทของกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราจักทำกรรมใดดีหรือชั่วก็ตาม เราจักต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น
๘.  วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่
๙.  เราย่อมยินดีในเรือนว่างเปล่าหรือไม่
๑๐. ญาณทัสนะวิเศษอันสามารถกำจัดกิเลส เป็นอริยะ คือ อุตริมนุสธรรมอันเราได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือหนอ ที่เป็นเหตุให้เราผู้อันเพื่อนพรหมจรรย์ถามแล้ว จักไม่เป็นผู้เก้อเขินในกาลภายหลัง

พระสูตร
อภิณหปัจจเวกขณธรรมสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๔ ข้อ ๔๘