Main navigation

โทษของการไม่ชำระฟัน

Q ถาม :

พระผู้มีพระภาคตรัสถึงโทษของการไม่ชำระฟัน

A พระพุทธเจ้า ตอบ :

สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่เคี้ยวไม้ชำระฟัน ปากมีกลิ่นเหม็น

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค... ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย การไม่เคี้ยวไม้ชำระฟันมีโทษ ๕ ประการนี้ คือ

นัยน์ตาไม่แจ่มใส ๑
ปากมีกลิ่นเหม็น ๑
ลิ้นรับรสอาหารไม่บริสุทธิ์ ๑
ดีและเสมหะหุ้มห่ออาหาร ๑
ไม่ชอบฉันอาหาร ๑

ไม่เคี้ยวไม้ชำระฟันมีโทษ ๕ ประการนี้แล

การเคี้ยวไม้ชำระฟันมีอานิสงส์ ๕ ประการนี้ คือ

นัยน์ตาแจ่มใส ๑
ปากไม่มีกลิ่นเหม็น ๑
ลิ้นรับรสอาหารบริสุทธิ์ ๑
ดีและเสมหะไม่หุ้มห่ออาหาร ๑
ชอบฉันอาหาร ๑

การเคี้ยวไม้ชำระฟัน มีอานิสงส์ ๕ ประการนี้ เราอนุญาตไม้ชำระฟัน

 

 

อ้างอิงที่มาของคำถามนี้ From
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๗ ข้อที่ ๑๗๓

คำที่เกี่ยวข้อง :

พระวินัย