เชิญร่วมบุญสร้างพระรัตนเจดีย์และสถานปฏิบัติธรรม


 

 

มูลนิธิอุทยานธรรมได้ริเริ่มโครงการสร้างพระรัตนเจดีย์และสถานปฏิบัติธรรม ณ อุทยานธรรมสามร้อยยอด เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมจิต เผยแผ่และธำรงธรรมบริสุทธิ์  และเพื่อเป็นกตัญญูกตเวทิตาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงโปรดแก่หมู่สัตว์ในการยกระดับภูมิธรรม ภูมิจิต ภูมิปัญญา และภูมิสังคม ของพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธา

จุดประสงค์ของโครงการ

๑.  เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระธรรมแท้ เที่ยงตรง
๒.  เพื่อเป็นศูนย์กลางวิจัยและปฏิบัติธรรมตามพุทธวิธีสารพัดเทคนิค
๓.  เพื่อเป็นศูนย์กลางยกระดับคุณภาพและคุณธรรมแห่งชีวิตและสังคม
๔.  เพื่อเป็นศูนย์กลางผสานธรรมอันสมควรแก่ธรรมสู่สรรพศาสตร์ สรรพวิชาชีพ สรรพอารยธรรม
๕.  เพื่อเป็นศูนย์กลางสันติสุขแห่งสิ่งแวดล้อม มวลมนุษย์ และเทวาทั้งหลาย

สถานที่ตั้ง

สถานปฏิบัติธรรมและรัตนเจดีย์นี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่ของมูลนิธิอุทยานธรรมสามร้อยยอด เลขที่ ๓๔๕ หมู่ที่ ๓ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้านหลังติดกับอุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด ด้านหน้าหันออกสู่ชายทะเล อันเป็นภูมิประเทศที่สัปปายะอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญธรรม โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

โครงการก่อสร้างประกอบด้วย

๑.  อาคารวิมานภาวนา ๕ ชั้น

๒.  อาคารปฏิบัติธรรม ๑ ชั้น และอาคารวิมานภาวนาผู้สูงอายุ ๒ ชั้น

๒.  พระรัตนเจดีย์ ๓ ชั้น 

ชั้น ๑ ห้องปฏิบัติธรรม
ชั้น ๒ หอพระธรรมรัตนะ
ชั้น ๓ หอพระพุทธรัตนะ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ และพระอรหันตธาตุ

การร่วมมหาบุญ

ท่านที่ประสงค์ร่วมมหาบุญนี้ สามารถร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซีพีทาวเวอร์ (ถนนสีลม)
ชื่อบัญชี: มูลนิธิอุทยานธรรมเพื่อโครงการสร้างสถานปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมสามร้อยยอด
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 168-218900-6

เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ 7-11 ทุกสาขา ระบุว่า ทำบุญ “มูลนิธิอุทยานธรรม”

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมายังอีเมลล์   [email protected]    พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงินที่ร่วมบุญ และวันที่โอนเงินร่วมบุญ หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร โปรดระบุที่อยู่ในการจัดส่งใบอนุโมทนาบัตร 

อนุโมทนา

มูลนิธิอุทยานธรรมขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมในมหากุศลครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญภิญโญยิ่งๆ ขึ้นเทอญ