มูลนิธิอุทยานธรรม


เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ มูลนิธิอุทยานธรรมพร้อมกัลยาณชนทั้งหลายน้อมถวายเครื่องผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์แด่พระพุทธศาสนา ณ วัดอรัญญวิเวก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เป็นประธานรับ


ขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณชนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในบุญนี้