Main navigation

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมที่บริบูรณ์ กว้างขวาง เหมาะกับคนทุกวิชาชีพ ทุกจริต การละเลยธรรมะของพระศาสดา ทำให้เกิดการตีความธรรมะไปตามจริตและอวิชชาของตน ธรรมจึงแคบลง บิดเบือนไปทีละน้อย ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเรียกว่าสัทธรรมปฏิรูป อันเป็นเหตุแห่งความเสื่อมของพระธรรม

แสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก คือโครงการพระไตรปิฎกเสียง จัดทำขึ้น โดยมูลนิธิอุทยานธรรม เพื่อมุ่งธำรงธรรมของพระศาสดา และรักษาธรรมบริสุทธิ์ ให้คงอยู่คู่โลกสืบไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการให้พุทธศาสนิกชน ทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง ด้วยรูปแบบสื่อเสียง เพื่อให้เกิดอรรถรสและธรรมรส

มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพุทธชนทั้งหลายจะใช้สื่อพุทธธรรมนี้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดอริยชนเพิ่มมากขึ้น 

พระพุทธ

image

พุทธวงศ์

ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความบริสุทธิ์บริบูรณ์สูงสุดในความมีอยู่เป็นอยู่ทั้งปวง เป็นที่สุดแห่งวิวัฒนาการ จึงเป็นที่ปรารถนาของมหาเทพ…

ดูรายละเอียด
image

จริยาปิฎก

ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความบริสุทธิ์บริบูรณ์สูงสุด ในความมีอยู่เป็นอยู่ทั้งปวง เป็นที่สุดแห่งวิวัฒนาการ จึงเป็นที่ปรารถนาของมหาเทพ…

ดูรายละเอียด
image

พระพุทธเจ้าโปรดพระโพธิสัตว์

พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธอังคีรสเจ้า ทรงเป็นพระอนิยตโพธิสัตว์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโดยยังไม่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาก่อนเป็นเวลา ๑๖…

ดูรายละเอียด
image

ปัจเจกพุทธาปธาน

ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความบริสุทธิ์บริบูรณ์สูงสุดในความมีอยู่เป็นอยู่ทั้งปวง เป็นที่สุดแห่งวิวัฒนาการ จึงเป็นที่ปรารถนาของมหาเทพ…

ดูรายละเอียด

พระธรรม

image

ธรรมปฏิบัติ

พระไตรปิฎกชุดธรรมปฏิบัตินี้ เป็นเนื้อหาที่พระพุทธองค์ทรงสอนการปฏิบัติธรรมอันนำสู่ มรรค ผล สวรรค์ นิพพาน ซึ่งทรงจำแนกธรรมสั่งสอนบุคคลต่างๆ…

ดูรายละเอียด
image

วิเวก

พระไตรปิฎกชุดวิเวกนี้ เป็นเนื้อหาที่พระพุทธองค์ทรงสอนการปฏิบัติธรรมอันนำสู่ มรรค ผล สวรรค์ นิพพาน ซึ่งทรงจำแนกธรรมสั่งสอนบุคคลต่างๆ…

ดูรายละเอียด
image

ธรรมวิภังค์

ธรรมวิภังค์ หรือ ธรรมวิเคราะห์ เป็นการจำแนกแจกแจงสัจธรรมและระบบคุณธรรมโดยพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้า…

ดูรายละเอียด
image

เวทัลลธรรม

เวทัลลธรรม คือ การถกธรรมอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นวิธีการสอนธรรมอันถ่องถ้วนที่พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้ โปรดเวไนยชน คนชอบความลึกซึ้งทั้งหลาย…

ดูรายละเอียด
image

ความไม่ประมาท

ความไม่ประมาทเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลทั้งปวง บุคคลจะไม่ประมาทได้ เมื่อประเมินความเป็นจริงได้ตรงจริง การจะเห็นความเป็นจริงตรงจริงได้นั้น พึงเห็นชีวิต…

ดูรายละเอียด
image

อานุภาพกรรม

พระไตรปิฎกเสียงสมจริง ชุดอานุภาพกรรม เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏขึ้นแก่ผู้ทำกรรมประเภทต่าง ๆ ไว้ และต้องเสวยวิบากหรืออานิสงส์ ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า…

ดูรายละเอียด
image

สุคติ สุคโต

จิตใจทุกดวงล้วนปรารถนา สุคติ สุคโต เพราะสุคติคือภูมิแห่งความสุข สุคโตคือภูมิแห่งบรมสุขนิรันดร์…

ดูรายละเอียด
image

ครอบครัวโดยธรรม

การมีครอบครัวเป็นโอกาสดีที่จะรวมพลังกันสร้างสรรค์ความสุขความเจริญอันยิ่ง หากบริหารได้ดี ก็จะได้ความสำเร็จอันคุ้มค่า แต่หากบริหารไม่ดี…

ดูรายละเอียด
image

ฆราวาสธรรม

พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคประทานให้ไว้เป็นมรดกแด่มนุษยชาติ เหมาะสำหรับชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะอาชีพ

ฆราวาสธรรม คือพระธรรมที่พระพุทธองค์…

ดูรายละเอียด

พระธรรมวินัย

image

ธรรมวินัย

การได้บวชนั้นเป็นบุญ เมื่อบวชแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ย่อมได้บุญงอกงามมหาศาล แต่หากปฏิบัติผิดพลาด ก็ได้บาปมหันต์เช่นกัน เป็นภิกษุอย่างไรจึงเจริญบุญ…

ดูรายละเอียด

พระสงฆ์

image

อานนทธรรม

พระอานนท์ทรงเป็นพระอนุชาสหชาติกับพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระมหาสาวกผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในพระศาสนาทั้งเป็นพระพุทธอุปัฏฐาก…

ดูรายละเอียด
image

ธรรมอันลึกซึ้ง

พระมหากัจจายนะ เป็นหนึ่งในพระอรหันต์ผู้เป็นที่รักและเคารพมากที่สุด ทั้งในสมัยพุทธกาล และปัจจุบัน…

ดูรายละเอียด
image

ฤทธิธรรม

ฤทธิธรรม คือ ธรรมเพื่อความสำเร็จอันยิ่ง ซึ่งพระโมคคัลลานะเป็นเลิศในการสร้างความสำเร็จอันยิ่งโดยบริบูรณ์ นอกจากพระพุทธองค์แล้ว…

ดูรายละเอียด
image

ธรรมปัญญา

พระไตรปิฏกชุดธรรมปัญญา คือพระธรรมที่พระสารีบุตรได้ประมวล สรุปและสาธยายพระธรรมของพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อแสดงแก่พระภิกษุ และอุบาสก…

ดูรายละเอียด
image

มหาบุรุษ - มหาสตรี

พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “บุคคลที่สิ้นอาสวะแล้วแล คือมหาบุรุษในโลก” เพราะการสิ้นอาสวะเป็นความสำเร็จอันสูงสุดที่มนุษย์พึงเข้าถึงได้…

ดูรายละเอียด
image

มหาเถรธรรม

ในสมัยพุทธกาล มีพระมหาเถระมากมาย ผู้เพียบพร้อมด้วยธรรม และคุณวิเศษ เป็นเลิศด้านต่างๆ ได้ทำการสงเคราะห์โลกให้พ้นทุกข์โดยธรรม…

ดูรายละเอียด
image

อารยธรรมบท

อารยธรรมบท เป็นบทธรรมและความเป็นมาของฆราวาสอริยะ และคฤหัสถ์สัมมาชนในสมัยพุทธกาล ที่แสดง คติ จุติ อุบัติ วิธีการเจริญธรรม…

ดูรายละเอียด
image

อรหันตธรรมบท

อรหันตธรรมบท เป็นบทธรรมและความเป็นมาแห่งพระอรหันต์สมัยพุทธกาลที่แสดงบุญญาภินิหาร วิบากกรรม และปฏิปทาในการบำเพ็ญเพียรของแต่ละท่าน จนบรรลุอรหัตตผล…

ดูรายละเอียด

พระพุทธกิจ

image

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ คือ กิจแห่งธรรมที่พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติหลังจากตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว…

ดูรายละเอียด