Main navigation

อาจารย์ไชย ณ พล เป็นประธานเจ้าภาพการอุปสมบทพระและบวชพราหมณ์ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร

บวชพระ อุทยานธรรม

 
ท่านอาจารย์ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิอุทยานธรรม เป็นประธานเจ้าภาพการอุปสมบทพระ ๕ รูป และการบวชพราหมณ์ ๒๕ ท่าน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดป่าหนองไผ่ จังหวัดสกลนคร
 

บวชพระ มูลนิธิอุทยานธรรม


คณะศิษย์อุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติกิจตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อมอบเป็นกุศลแด่ท่านอาจารย์ไชย ณ พล เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีพระครูวิริยธรรมนิเทศก์ (ไพรเวช ขิปปาภิญโญ) วัดป่าวิริยะพล เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระอาจารย์คำสอน ปัญญาวุฑโฒ วัดป่าหนองไผ่ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

เนื่องในวาระการอุปสมบทนี้ ท่านอาจารย์ไชย ณ พล ได้สร้างโอวาทธรรม บวชให้สุด ตามพุทธวิธี ถวายแด่พระพุทธศาสนา ผู้สนใจสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้ที่ บวชให้สุด ตามพุทธวิธี
 

บวชพระ มูลนิธิอุทยานธรรม

 

บวชพระ มูลนิธิอุทยานธรรม

 

บวชพระ

 

บวชพราหมณ์ อุทยานธรรม

 

บวชพระและชีพราหมณ์

 

พิธีโกนผม

 

นาคโกนผม

 

พิธีโกนผมนาค

 

โกนผมนาค

 

โกนผมบวชพระ

 

ขออนุโมทนากับผู้บวชพระทุกรูป พราหมณ์ทุกท่าน ในกิจอันเป็นกุศลยิ่งนี้ และขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจนี้ ขออานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ยังธาตุขันธ์ของอาจารย์ไชย ณ พล อัคราศุภเศรษฐ์ ให้แข็งแรง ยังพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง เป็นที่พึ่งอันอุดมแก่สรรพจิตสืบไป