Q

เจ้ามหานามศากยะทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าพระองค์เข้าใจข้อธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอย่างนี้ว่า โลภะ โทสะ โมหะ เป็นอุปกิเลสแห่งจิต…

Q

กำลังของภิกษุผู้ขีณาสพมีเท่าไร ที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบแล้ว ปฏิญาณความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายได้ว่า อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแล้ว

Q

ท่านพระสารีบุตรถามท่านพระปุณณมันตานีบุตรว่า ท่านพระปุณณมันตานีบุตรปฏิบัติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อสิ่งใด

Q

โลกหน้าไม่มี เหล่าสัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นไม่มี ผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มี จริงหรือ

Q

มนุษย์และเทวทั้งหลายในหมื่นจักรวาลถามว่า อะไรหนอแล เป็นมงคล

Q

พวกเราจักทำอย่างไรหนอแล เมื่อพระศาสดาตรัสบอกว่าการปรินิพพานของพระองค์จักมีในอีก ๔ เดือนข้างหน้า

Q

โสฬสปัญหา เป็นธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา อุดมด้วยปัญญา พระสูตรนี้ได้รับการยกย่องมากที่สุดในวงการอภิปรัชญาว่า เป็นเลิศทั้งในด้านอรรถ เลิศทั้งในด้านพยัญชนะ…

Q

วิธีการเบิกบุญทำอย่างไร

Q

อาจารย์สอนในการปฏิบัติไว้ว่า “ฉลาดในการตั้งอยู่” ก็คือให้เติมความยินดีเข้าไป และการเติมความยินดีเข้าไปในการปฏิบัตินั้น เราสามารถเติมได้ด้วยวิธีไหนครับ