Main navigation

พระรัตนเจดีย์

พระรัตนเจดีย์

 

มูลนิธิอุทยานธรรมได้ริเริ่มโครงการสร้างพระรัตนเจดีย์และสถานปฏิบัติธรรม ณ อุทยานธรรมสามร้อยยอด เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมจิต เผยแผ่และธำรงธรรมบริสุทธิ์  และเพื่อเป็นกตัญญูกตเวทิตาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงโปรดแก่หมู่สัตว์ในการยกระดับภูมิธรรม ภูมิจิต ภูมิปัญญา และภูมิสังคม ของพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธา

จุดประสงค์ของโครงการ

๑.  เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระธรรมแท้ เที่ยงตรง
๒.  เพื่อเป็นศูนย์กลางวิจัยและปฏิบัติธรรมตามพุทธวิธีสารพัดเทคนิค
๓.  เพื่อเป็นศูนย์กลางยกระดับคุณภาพและคุณธรรมแห่งชีวิตและสังคม
๔.  เพื่อเป็นศูนย์กลางผสานธรรมอันสมควรแก่ธรรมสู่สรรพศาสตร์ สรรพวิชาชีพ สรรพอารยธรรม
๕.  เพื่อเป็นศูนย์กลางสันติสุขแห่งสิ่งแวดล้อม มวลมนุษย์ และเทวาทั้งหลาย

สถานที่ตั้ง

สถานปฏิบัติธรรมและรัตนเจดีย์นี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่ของมูลนิธิอุทยานธรรมสามร้อยยอด เลขที่ ๓๔๕ หมู่ที่ ๓ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้านหลังติดกับอุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด ด้านหน้าหันออกสู่ชายทะเล อันเป็นภูมิประเทศที่สัปปายะอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญธรรม โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

โครงการก่อสร้างประกอบด้วย

๑.  พระรัตนเจดีย์ ๓ ชั้น

ชั้น ๑  พระสังฆรัตนะ
ชั้น ๒  พระธรรมรัตนะ
ชั้น ๓  พระพุทธรัตนะ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ และพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาลและสมัยปัจจุบัน

๒.  อาคารวิมานภาวนา ๕ ชั้น