ถวายพระไตรปิิฎก อุทยานธรรม
 
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะทำงานดูแลสงฆ์สุปฏิปันโน มูลนิธิอุทยานธรรม ได้จัดงานพิธีถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้ จำนวน ๓๐ ชุด แด่วัดทั่วประเทศ ณ พุทธมณฑล บริเวณองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ โดยมีพระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เป็นประธานคณะสงฆ์ผู้รับพระไตรปิฎก 

การถวายพระไตรปิฎกเป็นโครงการต่อเนื่องในการถวายพระไตรปิฎกให้กับวัดที่ยังขาดแคลนและตั้งใจปฏิบัติธรรมโดยคณะทำงานดูแลสงฆ์สุปฏิปันโน มูลนิธิอุทยานธรรม 
 
ถวายพระไตรปิิฎก อุทยานธรรม

พระไตรปิฎกที่ถวายจัดทำขึ้นโดยมูลนิธิอุทยานธรรม แสดงชื่อประธานเจ้าภาพและจุดประสงค์ของโครงการวิจัยและเผยแผ่พุทธวิธีปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบโดยมุ่งหวังให้ภิกษุและผู้ศึกษาได้วิจัยและปฏิบัติธรรมตามพุทธวิธีที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก เป็นการธำรงรักษาพระธรรมแท้และพระศาสนาโดยตรง ซึ่งมีอานิสงส์อันประมาณไม่ได้
 


มูลนิธิอุทยานธรรม ถวายพระไตรปิฎก
พระไตรปิิฎก พร้อมตู้


ถวายพระไตรปิิฎก
ขอเชิญทุกท่านที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์บุญใหญ่นี้ ทำจิตให้ผ่องใสในมหาบุญที่ได้ทำแล้ว จนเป็นจาคานุสติ ปรากฏภูมิจิตดี ภูมิปัญญาดี ภูมิธรรมดี ภูมิสังคมดี ภูมิสมบัติดียิ่งๆ ขึ้นไป
ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ผู้ดำเนินงาน และผู้ร่วมบุญทุกท่าน