วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มูลนิธิอุทยานธรรมได้ถวายพระไตรปิฎกและอรรถกถาฉบับมหามกุฏฯ จำนวน 2 ชุด พร้อมตู้บรรจุไม้สักแด่วัดหนองปรือและวัดสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยทำพิธีถวายที่บริเวณพระอุโบสถวัดอินทารามวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 

พระอาจารย์มหาพิน พุทธวิริโย เป็นประธานคณะสงฆ์ผู้รับพระไตรปิฎก
 

พระไตรปิฎกนี้ได้สั่งทำพิเศษโดยมูลนิธิอุทยานธรรม แสดงชื่อประธานเจ้าภาพไว้ในหน้าแรก หน้าที่สองแสดงโครงการพุทธวิธีปฏิบัติธรรมเพื่อให้ภิกษุและผู้ศึกษาได้วิจัยและปฏิบัติตามพุทธวิธี ทั้งเผยแพร่อย่างเป็นระบบ เป็นการธำรงรักษาพระธรรมแท้และพระศาสนาโดยตรง ซึ่งมีอานิสงส์ประมาณมิได้
 

ในวันงาน ผู้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระไตรปิฎกคนละเล่ม เวียนขวาประทักษิณาวรรตรอบพระอุโบสถ 

 

งานถวายพระไตรปิฎก

ผู้ร่วมงานสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติสมาธิจิต

 

พระไตรปิฎก

 


ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ผู้ดำเนินงานและผู้ร่วมบุญทุกท่าน