Main navigation

ธรรมะในทำนอง

ธรรมะในทำนองเป็นการนำสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนมาเรียบเรียงเป็นบทเพลงและใส่ท่วงทำนองเพื่อให้ซึมซับและจดจำได้ง่ายขึ้น บางบทเพลงมีเนื้อหาสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมด้วยท่วงทำนองง่ายๆ สบายๆ หรือสนุกๆ เพื่อสร้างความเบิกบานและความยินดีให้กับผู้รับฟัง บทเพลงเหล่านี้นอกจากจะสร้างความเบิกบาน ความยินดีแล้ว ยังสามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการนำเข้าสมาธิ นำมาวิปัสสนา หรือสรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ หากผู้รับฟังน้อมธรรมจากบทเพลงเข้าสู่ใจ และทำใจให้แยบคายไปกับธรรมะของพระพุทธองค์ ก็จักได้รับประโยขน์สูงสุดจากการรับฟังบทเพลงเหล่านี้