บทนำชุดธรรมอันลึกซึ้ง

พระมหากัจจายนะ เป็นหนึ่งในพระอรหันต์ผู้เป็นที่รักและเคารพมากที่สุด ทั้งในสมัยพุทธกาล และปัจจุบัน ท่านบรรลุธรรมในขณะที่ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ครั้งแรก  ด้วยลักษณะอันงามสง่า จริยวัตรงดงาม อัธยาศัยกว้างขวาง ปัญญาดี จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้วยแสดงธรรมย่อให้พิสดาร ลึกซึ้ง  ทำให้ท่านมีสานุศิษย์ มากมาย เฝ้าเรียนธรรม ปฏิบัติธรรมด้วย  แม้เมื่อท่านปรินิพพานไปแล้ว ผองชนหลายประเทศก็ยังกราบไหว้บูชาท่านเป็นแบบอย่างที่ดีงามจนถึงทุกวันนี้ 

มูลนิธิอุทยานธรรมจึงได้รวบรวม ธรรมคำสอนของพระมหากัจจายนะชุด “ธรรมอันลึกซึ้ง”  มาเป็น ธรรมานุศาสตร์ ให้กัลยาณชนทั้งหลายได้ศึกษา และปฏิบัติตาม เพื่อความเจริญในธรรม และได้สภาวะจิตดียิ่งๆ ขึ้นไป
 

ติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับโครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม ได้ที่  [email protected]