บทนำชุดสุคติ สุคโต

จิตใจทุกดวงล้วนปรารถนา สุคติ สุคโต เพราะสุคติคือภูมิแห่งความสุข สุคโตคือภูมิแห่งบรมสุขนิรันดร์ ซึ่งพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำไว้ว่าสามารถเข้าถึงได้ด้วย ความตั้งมั่นในครรลองธรรม ยกระดับจิตใจให้สูงส่ง ฉลาดในการพิจารณาสละสังขารขันธ์ และสรรพอุปธิ การยึดมั่นถือมั่นทั้งหลาย

โครงการ แสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม จึงได้จัดทำพระไตรปิฎกเสียง ชุดสุคติ สุคโตนี้ขึ้น สำหรับกัลยาณชนคนมีบุญทั้งหลาย จะได้ยกระดับสู่ภูมิจิตให้สูงส่ง มีสุคติเป็นทิพสมบัติ และมีสุคโตเป็นนิพพานสมบัติอันเลิศ ประเสริฐสุด

ติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับโครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม ได้ที่  [email protected]