Main navigation

บทนำชุดอารยธรรมบท

อารยธรรมบท เป็นบทธรรมและความเป็นมาของฆราวาสอริยะ และคฤหัสถ์สัมมาชนในสมัยพุทธกาล ที่แสดง คติ จุติ อุบัติ วิธีการเจริญธรรม และอานิสงส์ที่แต่ละท่านได้รับ เป็นแบบเรียนการดำเนินชีวิตในรูปแบบต่างๆ ที่ชัดเจน

โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม จึงได้จัดทำซีดีพระไตรปิฎกเสียงสมจริงอารยธรรมบท ชุดที่ ๑ ขึ้น เพื่อให้ท่านได้ศึกษา เหตุปัจจัยแห่งความเป็นไป อุปสรรค และความสำเร็จของชีวิตรูปแบบต่างๆ และนำมาจัดระเบียบวิถีอารยะแห่งชีวิตของตนให้คุ้มค่าสูงสุด เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม รุ่งเรืองในมรรค ผล สวรรค์ นิพพาน ยิ่งๆ ขึ้นไป


ติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับโครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม ได้ที่  [email protected]