บทนำชุดคู่มือภิกษุ

การได้บวชนั้นเป็นบุญ เมื่อบวชแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ย่อมได้บุญงอกงามมหาศาล แต่หากปฏิบัติผิดพลาด ก็ได้บาปมหันต์เช่นกัน เป็นภิกษุอย่างไรจึงเจริญบุญ บรรลุผลสูงสุดแห่งการบวชโดยปราศจากบาปภัย จึงเป็นเสมือนลายแทงขุมทรัพย์ล้ำค่าแก่ภิกษุทุกท่าน

มูลนิธิอุทยานธรรมจึงได้รวบรวมคำสอนของพระบรมศาสดา ว่าด้วยเป้าหมายของการบวช การครองสมณเพศอย่างถูกต้องผาสุก การปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุผลอันเลิศ ทั้งศีลภาวนา จิตภาวนา ปัญญาภาวนา และปกิณกะธรรมที่นักบวชควรรู้ เพื่อให้เป็นคู่มือภิกษุสุปฏิปันโนทุกท่านให้ได้คุณค่าสูงสุดแห่งการบวชในพระพุทธศาสนา 


ติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับโครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม ได้ที่  [email protected]