ธรรมวิภังค์

ธรรมวิภังค์ หรือ ธรรมวิเคราะห์ เป็นการจำแนกแจกแจงสัจธรรมและระบบคุณธรรมโดยพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทำให้ธรรมชนทั้งหลายสามารถเข้าใจสัจธรรมได้อย่างลึกซึ้งเป็นระบบ ยกระดับปัญญาให้ถูกธรรม อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อชีวิตจิตใจ และการบรรลุธรรม

ธรรมวิภังค์ที่ทรงแสดงไว้นี้ เป็นระบบธรรมหลักสำคัญที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต การบรรลุธรรม และการสืบทอดพระศาสนา จึงสมควรอย่างยิ่งที่ธรรมชนจะใส่ใจ ศึกษาให้เข้าใจ น้อมเข้ามาใส่ตน ปฏิบัติจริงจังให้บังเกิดผลจริง ทั้งปรับชีวิต จิตใจ ความสัมพันธ์ และกิจการงานให้เข้ากับระบบธรรมเหล่านี้ จึงจะเจริญโดยธรรมอย่างยิ่ง

โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม จึงได้จัดทำพระไตรปิฎกเสียงสมจริง ชุด “ธรรมวิภังค์” นี้ขึ้น ให้เป็นคู่มือแก่ธรรมชน และกัลยณชนคนดีผู้ใฝ่ในความเจริญทั้งหลาย

ขอเชิญรับฟังได้ ณ บัดนี้