Main navigation

มูลนิธิอุทยานธรรมถวายภัตตาหารเป็นมหาทาน ๗ วัน ณ วัดป่าอัมพวัน ชลบุรี


 

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๔ มกราคม ๒๕๖๒ กัลยาณชนมูลนิธิอุทยานธรรม
 ถวายภัตตาหารเป็นมหาทาน ๗ วัน ณ วัดป่าอัมพวัน จังหวัดชลบุรี เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา
พระอาจารย์จันดี กันตสาโร พร้อมด้วยคณะสงฆ์เป็นผู้รับ พร้อมกับได้ถวายปัจจัยบำรุงพระศาสนา ๒๕,๐๐๐ บาท ทุกวันเป็นเวลา ๗ วัน และในวันสุดท้ายถวายบาตรและไตรจีวร

 

ขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณชนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในบุญนี้