Main navigation

วิธีภาวนา - (ดูทั้งหมด)

แสงญาณ

พุทธวิธีปฏิบัติธรรม
แสงญาณ

ข้อแนะนำในการปฏิบัติ
ก่อนจะฟัง
พึงเข้าสมาธิสักครู่หนึ่ง
เมื่อได้สมาธิดีแล้ว
ฟังพุทโธวาท และน้อมธรรมมาสู่ใจ
น้อมใจปฏิบัติตามพุทโธวาทตรง ๆ
ให้เข้าใจแจ้ง และได้สภาวะจิตดีจริง
เมื่อได้สภาวะดีใด ให้รักษาสภาวะนั้นออกมาสู่ชีวิตจริง

เสียง: 48:34 นาที
ปฏิบัติ:  60 นาที

 

อ่าน : แสงญาณ