Main navigation

เปิดอบรมพระไตรปิฎกสัญจร รุ่นที่ ๑๕ วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง

โครงการพระไตรปิฎกสัญจร รุ่นที่ ๑๕

 

ขอเชิญผู้สนใจศึกษาพระไตรปิฎกเข้าร่วมโครงการอบรมพระไตรปิฎกสัญจรหลักสูตรวุฒิบัตร รุ่นที่ ๑๕ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (เขาดินหนองแสง) อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี วันที่ ๑-๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

(๑) ประกาศ เปิดเผย สืบต่อ พระพุทธศาสนา คือ พระไตรปิฎก

(๒) ให้พุทธบริษัท ๔ ได้สัมผัสบรรยากาศศึกษาธรรมและฟังธรรม เหมือนได้ฟังพระสัทธรรมจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดา

(๓) ป้องกันหลักธรรมไม่ให้วิปัลลาสคลาดเคลื่อนจากพระไตรปิฎก

๒. วัตถุประสงค์

(๑) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องตามพระไตรปิฎก

(๒) เพื่อให้พุทธบริษัท ๔ ได้มีความรู้และเข้าใจในหลักพระศาสนาที่แท้จริง

(๓) เพื่อเกื้อกูลแก่การศึกษาคันถธุระและวิปัสสนาธุระให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น

๓. เป้าหมาย

จัดอบรมให้ความรู้ในพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก แก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัย ผู้มีความปรารถนาอยากให้พระศาสนาดํารงมั่นและแพร่หลาย ทั้งจะช่วยแก้ปัญหาชีวิตแก่ตนและแก่สังคมในวงกว้าง

๔. ระยะเวลาและสถานที่

(๑) จัดอบรมเป็นเวลา ๔ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 พระวินัยปิฎก ๑ สัปดาห์
 พระสุตตันตปิฎก ๒ สัปดาห์
 พระอภิธรรมปิฎก ๑ สัปดาห์

(๒) จัดอบรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (วัดเขาดินหนองแสง) อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

๕. ผู้รับผิดชอบโครงการและวิธีการดําเนินงาน

ศูนย์การศึกษาบาลีใหญ่และพระไตรปิฎก วัดวิหารธรรม, อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (เขาดินหนองแสง) อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(๑) พุทธบริษัทจะมีใจรัก ศรัทธา และเชิดชูพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
(๒) พุทธบริษัทจะได้ช่วยกันปลุกกระแสแห่งการศึกษาพระศาสนาของตนให้มากยิ่งขึ้น
(๓) พุทธบริษัทจะมีความเชื่อมั่นในการดําเนินกิจการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนายิ่งขึ้น
(๔) พุทธบริษัทจะมีความขวนขวายเอาใจใส่ในคันถธุระและวิปัสสนาธุระมากยิ่งขึ้น
(๕) พุทธบริษัทจะมีความรู้ความสามารถสืบต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและแพร่หลาย

๗. ผู้เสนอโครงการ

พระมหาสมปอง มุทิโต
ผู้อํานวยการ ศูนย์การศึกษาบาลีใหญ่และพระไตรปิฎก
วัดวิหารธรรม ๓๓๓ หมู่ 5 บ้านศรีวิราช ต.โสมเยี่ยม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี ๔๑๒๑๐
โทร. ๐๙๑-๓๖๑๘๘๓๕, E-mail [email protected]

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 086-012-2477, 086-012-2633 

หรือเข้าร่วมกลุ่ม "อบรมพระไตรปิฎก รุ่น ๑๕ ศูนย์ปฏิบัติธรรม จันทบุรี" แตะลิงก์ด้านล่างนี้
https://line.me/ti/g2/elMw3eecRQUMkXot7UYblM7e73AcP3xVSHUr_g

กรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียน (คลิก)

อบรมพระไตรปิฎกสัญจร รุ่นที่ ๑๕

การรักษาพระศาสนา


ความเป็นบรรพชิตตามนัยพระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม มีความแตกต่างกัน


ใส่บาตรภิกษุที่ต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระแล้ว ยังได้บุญหรือไม่


ดู playlist การสอนโครงการพระไตรปิฎกสัญจรครั้งที่ ๑๔ บน youtube 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW0IkLKgHmIl2qRiOFpfZetFWoPlMdmiG


กรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียน (คลิก)


เข้าร่วมกลุ่ม "อบรมพระไตรปิฎก รุ่น ๑๕ ศูนย์ปฏิบัติธรรม จันทบุรี" แตะลิงก์ด้านล่างนี้
https://line.me/ti/g2/elMw3eecRQUMkXot7UYblM7e73AcP3xVSHUr_g