Main navigation

เปิดอบรมพระไตรปิฎกสัญจร รุ่นที่ ๑๖ วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการพระไตรปิฎกสัญจร รุ่นที่ ๑๖ ปี ๒๕๖๗

 

ขอเชิญผู้สนใจศึกษาพระไตรปิฎกเข้าร่วมโครงการอบรมพระไตรปิฎกสัญจรหลักสูตรวุฒิบัตร รุ่นที่ ๑๖ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ ๑-๒๙ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

(๑) ประกาศ เปิดเผย สืบต่อ พระพุทธศาสนา คือ พระไตรปิฎก

(๒) ให้พุทธบริษัท ๔ ได้สัมผัสบรรยากาศศึกษาธรรมและฟังธรรม เหมือนได้ฟังพระสัทธรรมจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดา

(๓) ป้องกันหลักธรรมไม่ให้วิปัลลาสคลาดเคลื่อนจากพระไตรปิฎก

๒. วัตถุประสงค์

(๑) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องตามพระไตรปิฎก

(๒) เพื่อให้พุทธบริษัท ๔ ได้มีความรู้และเข้าใจในหลักพระศาสนาที่แท้จริง

(๓) เพื่อเกื้อกูลแก่การศึกษาคันถธุระและวิปัสสนาธุระให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น

๓. เป้าหมาย

จัดอบรมให้ความรู้ในพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก แก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัย ผู้มีความปรารถนาอยากให้พระศาสนาดํารงมั่นและแพร่หลาย ทั้งจะช่วยแก้ปัญหาชีวิตแก่ตนและแก่สังคมในวงกว้าง

๔. ระยะเวลาและสถานที่

(๑) จัดอบรมเป็นเวลา ๔ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (๒๐๐ ชั่วโมง)

 พระวินัยปิฎก ๑ สัปดาห์
 พระสุตตันตปิฎก ๒ สัปดาห์
 พระอภิธรรมปิฎก ๑ สัปดาห์

(๒) จัดอบรม ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

๕. ผู้รับผิดชอบโครงการและวิธีการดําเนินงาน

ศูนย์การศึกษาบาลีใหญ่และพระไตรปิฎก วัดวิหารธรรม, อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี และวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(๑) พุทธบริษัทจะมีใจรัก ศรัทธา และเชิดชูพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
(๒) พุทธบริษัทจะได้ช่วยกันปลุกกระแสแห่งการศึกษาพระศาสนาของตนให้มากยิ่งขึ้น
(๓) พุทธบริษัทจะมีความเชื่อมั่นในการดําเนินกิจการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนายิ่งขึ้น
(๔) พุทธบริษัทจะมีความขวนขวายเอาใจใส่ในคันถธุระและวิปัสสนาธุระมากยิ่งขึ้น
(๕) พุทธบริษัทจะมีความรู้ความสามารถสืบต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและแพร่หลาย

๗. ผู้เสนอโครงการ

พระมหาสมปอง มุทิโต
ผู้อํานวยการ ศูนย์การศึกษาบาลีใหญ่และพระไตรปิฎก

วัดวิหารธรรม ๓๓๓ หมู่ 5 บ้านศรีวิราช ต.โสมเยี่ยม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี ๔๑๒๑๐

โทร. ๐๙๑-๓๖๑๘๘๓๕, E-mail [email protected]

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร 095-414-5445, 091-535-2535

สถาาบันบาลีใหญ่และพระไตรปิฎก วัดวิหารธรรม 081-361-7735, 064-195-7874

หรือเข้าร่วมกลุ่ม "อบรมพระไตรปิฎก รุ่น ๑๖ ศูนย์ปฏิบัติธรรม จันทบุรี" แตะลิงก์ด้านล่างนี้
https://line.me/ti/g2/aST6Rw_0oLXPOCymVg9zw-Dqc2QrpTxapA6HaA

กรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียน (คลิก)

ตารางอบรมพระไตรปิฎก รุ่นที่ 16 ปี 2567

 

การรักษาพระศาสนา


ความเป็นบรรพชิตตามนัยพระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม มีความแตกต่างกัน


ใส่บาตรภิกษุที่ต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระแล้ว ยังได้บุญหรือไม่


ดู playlist การสอนโครงการพระไตรปิฎกสัญจรครั้งที่ ๑๔ บน youtube 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW0IkLKgHmIl2qRiOFpfZetFWoPlMdmiG


กรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียน (คลิก)


เข้าร่วมกลุ่ม "อบรมพระไตรปิฎก รุ่น ๑๖ ศูนย์ปฏิบัติธรรม จันทบุรี" แตะลิงก์ด้านล่างนี้
https://line.me/ti/g2/aST6Rw_0oLXPOCymVg9zw-Dqc2QrpTxapA6HaA