บทนำชุดธรรมปัญญา

พระไตรปิฏกชุดธรรมปัญญา คือพระธรรมที่พระสารีบุตรได้ประมวล สรุปและสาธยายพระธรรมของพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อแสดงแก่พระภิกษุ และอุบาสก อุบาสิกาในโอกาสต่างๆ เป็นประมวลธรรมสำคัญที่ครบถ้วน สรุปสารสำคัญชัดทั้งสาธยายไพเราะด้วยปัญญาอันแจ่มแจ้งถ่องถ้วน วิจิตรลึกซึ้งมีค่าควรแก่การศึกษา และน้อมนำมาปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังเป็นแบบอย่างการสาธยายธรรมอันงดงามแก่พุทธชนรุ่นหลัง

โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฏกจึงได้จัดทำขึ้นเพื่อความเจริญธรรมแห่งพุทธชน เพื่อสรรเสริญคุณของพระสารีบุตรและเพื่อธำรงพระธรรมเที่ยงตรงแห่งพระศาสนา

 

ติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับโครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม ได้ที่  [email protected]