ธรรมะกระจ่าง

กระจ่างสัจธรรม คุณธรรม จริยธรรม ธรรมปฏิบัติ ธรรมปฏิปทา และวิมุติธรรม จากการถามตอบที่ลึกซึ้ง หาได้ยาก 


 

พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้า

โสฬสปัญหา

การปูชาที่ทรงสรรเสริญ

อุดมมงคลสากล

หลักการตรวจสอบจิตที่พ้นจากอาสวะ

 

ท่านพระกุมารกัสสปะ

 


พระปุณณมันตานีบุตร

ความหมดจดโดยลำดับจนถึงที่สุดอาจารย์ไชย ณ พล

การจะเป็นผู้รู้ ตื่น เบิกบานทำได้อย่างไร

จิต เจตสิก ใจ มันคืออะไร

การปฏิบัติสำเร็จขึ้นอยู่กับวาสนาหรือไม่

เวลาเข้าสภาวะแล้วต้องการรักษาสภาวะนั้นควรทำอย่างไร

อยู่ในความว่างแล้วควรทำอย่างไรต่อ

เราสามารถบรรลุธรรมได้ไหมถ้าเรารู้น้อย

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราต้องศึกษาธรรมหมวดไหนเพื่อบรรลุธรรม

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเหมาะกับกรรมฐานไหน

การทำสมาธิต้องไปตามขั้นไหม

การตามรู้จิต ควรมีสติหรือสมาธิดีกว่ากัน

เวลาพิจารณาเราคิดหรือใช้จิตจะทราบได้อย่างไร

การปล่อยวาง ควรปล่อยจากใจใช่หรือไม่

ควรดับอารมณ์ตอนไหน

การจัดการกิเลสทิฏฐิมานะควรทำอย่างไร

การเผากระดาษเงินกระดาษทองให้บรรพบุรุษ จะได้รับหรือไม่

กรรมมีผลต่อจิตสุดท้ายหรือไม่

พระพุทธรูปทำไมมีหลายชื่อ และทำไมจึงศักดิ์สิทธิ์

การแผ่เมตตาให้คนอื่นให้ได้ผล

การถวายอาหารพระพุทธรูปหรือเทวดาพรหม

การทำบุญให้ได้ผลดีที่สุด

สติและวิปัสสนา

ว่าด้วยวิญญาณ

ปัญญา กับ ฤทธิ์

โลก สวรรค์ พรหม นิพพาน

การไว้ทุกข์ กับการเว้นทุกข์

ควรตั้งจิตอย่างไรเมื่อสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก

จิต กับ กรรม สิ่งใดมีอานุภาพมากกว่ากัน