บทนำชุดฆราวาสธรรม

พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคประทานให้ไว้เป็นมรดกแด่มนุษยชาติ เหมาะสำหรับชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะอาชีพ 

ฆราวาสธรรม คือพระธรรมที่พระพุทธองค์ ประทานแก่ผู้ครองเรือน ซึ่งครอบคลุมทุกมิติหลัก ในการดำเนินชีวิต กิจการงาน ความสัมพันธ์ ให้เจริญทั้งทางโลก และทางธรรม  สมควรที่พุทธชนจะได้ศึกษา สมาทาน และปฏิบัติตาม เพื่อความเจริญอย่างเป็นสุข แก่ตน ครอบครัว องค์กร และสังคม

ติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับโครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม ได้ที่  [email protected]