บทนำชุดฤทธิธรรม

ฤทธิธรรม คือ ธรรมเพื่อความสำเร็จอันยิ่ง ซึ่งพระโมคคัลลานะเป็นเลิศในการสร้างความสำเร็จอันยิ่งโดยบริบูรณ์ นอกจากพระพุทธองค์แล้ว ไม่มีใครในโลกยิ่งกว่า พระศาสดาจึงทรงสถาปนาให้ท่านเป็นพระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางมีฤทธิ์มาก

นอกจากท่านจะมีฤทธานุภาพมากสามารถสร้างความสำเร็จทั้งปวงได้โดยง่าย โดยเร็ว และโดยอัศจรรย์แล้ว ท่านยังได้กรุณาแนะนำสั่งสอนภิกษุให้บรรลุธรรม และมีฤทธิ์มีอานุภาพมากได้โดยง่ายโดยเร็วอีกด้วย และยังได้แก้ปัญหาให้แก่พระศาสนานานัปประการ ฤทธานุภาพเป็นเสาหลักของพระศาสนาควบคู่กับปัญญา จึงควรที่พุทธชนทั้งหลายจะใส่ใจศึกษา ฝึกฝนให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อสงเคราะห์โลก และเพื่อธำรงพระศาสนาให้บริบูรณ์

มูลนิธิอุทยานธรรมจึงได้จัดทำซีดีพระไตรปิฎกชุดฤทธิธรรมขึ้น เพื่อความบริบูรณ์ของพระศาสนา เพื่อบูชาคุณูปการอันใหญ่หลวงของพระโมคคัลลานะ และเพื่อความเจริญธรรมฤทธิ์ของพุทธชนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย