Main navigation
โผฏฐัพพตัณหา
Share:

โผฏฐัพพตัณหา คือ ความทะยานอยากได้โผฏฐัพพะ คือ สัมผัสทางกาย 

 

อ้างอิง :
หมวดตัณหา ๖ พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๑๑  ข้อที่ ๓๑๑ หน้า ๒๐๙ 

คำต่อไป