Main navigation
ถามธาตุ
Share:

ถามธาตุ ความเพียรเป็นกำลัง

การที่เมื่อถามธาตุมีอยู่ สัตว์ทั้งหลายผู้มีกำลังย่อมปรากฏ


อ้างอิง:
อัตตการีสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๒๒ ข้อที่ ๓๐๙ หน้า ๓๐๘

คำต่อไป