พระไตรปิฎกเสียง

เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ๒๕๕๗ (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม ได้สร้างซีดีพระไตรปิฎกเสียง ฤทธิธรรม ชุดที่ ๑ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชาโดยมูลนิธิ ได้ถวายซีดีแด่เจ้าคณะจังหวัดและวัดปฏิบัติทั่วประเทศ วัดไทยในต่างประเทศ และมอบให้โรงพยาบาลบาลประจำจังหวัด มูลนิธิ และหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อเผยแผ่ต่อไป

ผู้สนใจสามารถรับฟังและดาวน์โหลดได้ที่  ฤทธิธรรม ชุดที่ ๑ หรือที่ Soundcloud.com

ขอเชิญทุกท่านที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์บุญใหญ่นี้ ทำจิตให้ผ่องใสในมหาบุญที่ได้ทำแล้วนี้ จนเป็นจาคานุสติ ปรากฏภูมิจิตดี ภูมิปัญญาดี ภูมิธรรมดี ภูมิสังคมดี ภูมิสมบัติดียิ่งๆ ขึ้นไป