Main navigation

มูลนิธิอุทยานธรรมร่วมสร้างสัปปายะ ครั้งที่ ๒ โครงการวัดสร้างสุข ณ วัดปริวาศ กรุงเทพฯ

วัดสร้างสุข
 

วันพุธที่ ๑๘ พฤษจิกายน ๒๕๕๘ โครงการสุขภาวะวิถีพุทธผสานสรรพศาสตร์ มูลนิธิอุทยานธรรม และทีมงานจากบริษัท ตะล่อมสิน จำกัด บริษัทไลออน (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัทไมโครเทค จำกัด บริษัท อินเตอร์อิงค์ จำกัด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักงานเขตยานนาวา และโรงเรียนวัดปริวาศ รวมพลังสร้างสัปปายะ ครั้งที่ ๒

โครงการวัดสร้างสุข ดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม ณ วัดปริวาศ ถนนพระราม ๓ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 

 

พื้นที่สร้างสัปปายะ ครั้งที่ ๒

ลานวัด ลานจอดรถ ถนนภายในวัด พื้นที่พลับพลา พื้นที่เมรุเผาศพ ศาลาสวดพระอภิธรรม ๔ หลัง 


ขออนุโมทนาบุญกับทีมงานและผู้มีส่วนร่วมในกิจอันเป็นกุศลครั้งนี้