Main navigation

มูลนิธิอุทยานธรรมจัดกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกชุมชน ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านหัวตาลแถว

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โครงการสุขภาวะวิถีพุทธผสานสรรพศาสตร์ มูลนิธิอุทยานธรรม และบริษัท ไลอ้อน จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อยกสุขภาวะชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวตาลแถว อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาจิตสำนึกชุมชน สามัคคี ดี เจริญ  

กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทำในวันนั้น อาทิ เช่น

-  แบ่งปันวิธีสร้างสุขนิสัยให้ผู้ปกครองและครู
-  ซ่อมแซมระบบไฟ เครื่องเล่นเด็ก เก้าอี้ ตู้ ชั้น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุด ให้เกิดความปลอดภัย
-  ทาสี สะสาง จัดวาง ทำความสะอาดสถานที่เพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดีให้เด็กในศูนย์ 

ขออนุโมทนาบุญกับทีมงานและผู้มีส่วนร่วมในกิจอันเป็นกุศลครั้งนี้