Main navigation

วิธีภาวนา - (ดูทั้งหมด)

ดับสักกายทิฏฐิ I ปฏิปทาสูตร

พุทธวิธีปฏิบัติธรรม
ดับสักกายทิฏฐิ
ปฏิปทาสูตร
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง
เล่ม ๑๗ ข้อที่ ๘๙-๙๐

ข้อแนะนำในการปฏิบัติ
ก่อนจะฟัง
พึงเข้าสมาธิสักครู่หนึ่ง
เมื่อได้สมาธิดีแล้ว
ฟังพุทโธวาท และน้อมธรรมมาสู่ใจ
น้อมใจปฏิบัติตามพุทโธวาทตรง ๆ
ให้เข้าใจแจ้ง และได้สภาวะจิตดีจริง
เมื่อได้สภาวะดีใด ให้รักษาสภาวะนั้นออกมาสู่ชีวิตจริง

เสียง : 9:02 นาที
ปฏิบัติ : 20 นาที

----------------

ข้อปฏิบัติเพื่อความเกิดและความดับสักกายทิฏฐิ

ปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงสักกายสมุทัย

การตามเห็นอันจะยังสัตว์ให้ถึงทุกขสมุทัย (ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์)

ย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตน ๑ ย่อมเห็นตนมีรูป ๑ ย่อมเห็นรูปในตน ๑ ย่อมเห็นตนในรูป ๑

ย่อมเห็นเวทนาโดยความเป็นตน ๑ ย่อมเห็นตนมีเวทนา ๑ ย่อมเห็นเวทนาในตน ๑ ย่อมเห็นตนในเวทนา ๑  

ย่อมเห็นสัญญาโดยความเป็นตน ๑ ย่อมเห็นตนมีสัญญา ๑ ย่อมเห็นสัญญาในตน ๑ ย่อมเห็นตนในสัญญา ๑  

ย่อมเห็นสังขารโดยความเป็นตน ๑ ย่อมเห็นตนมีสังขาร ๑ ย่อมเห็นสังขารในตน ๑ ย่อมเห็นตนในสังขาร ๑

ย่อมเห็นวิญญาณโดยความเป็นตน ๑ ย่อมเห็นตนมีวิญญาณ ๑ ย่อมเห็นวิญญาณในตน ๑ ย่อมเห็นตนในวิญญาณ ๑

ปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงสักกายนิโรธ (การพิจารณาเห็นอันจะยังสัตว์ให้ถึงทุกขนิโรธ)

ย่อมไม่ตามเห็นรูปโดยความเป็นตน ๑ ย่อมไม่เห็นตนมีรูป ๑ ย่อมไม่เห็นรูปในตน ๑ ย่อมไม่เห็นตนในรูป ๑

ไม่ตามเห็นเวทนาโดยความเป็นตน ๑ ย่อมไม่ตามเห็นตนมีเวทนา ๑ ย่อมไม่ตามเห็นเวทนาในตน ๑ ย่อมไม่ตามเห็นตนในเวทนา ๑

ไม่ตามเห็นสัญญาโดยความเป็นตน ๑ ย่อมไม่ตามเห็นตนมีสัญญา ๑ ย่อมไม่ตามเห็นสัญญาในตน ๑ ย่อมไม่ตามเห็นตนในสัญญา ๑

ไม่ตามเห็นสังขารโดยความเป็นตน ๑ ย่อมไม่ตามเห็นตนมีสังขาร ๑ ย่อมไม่ตามเห็นสังขารในตน ๑ ย่อมไม่ตามเห็นตนในสังขาร ๑

ไม่ตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตน ๑ ไม่ตามเห็นตนมีวิญญาณ ๑ ไม่ตามเห็นวิญญาณในตน ๑ ไม่ตามเห็นตนในวิญญาณ ๑

 

 

พระสูตร
ปฏิปทาสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่ม ๑๗ ข้อที่ ๘๙-๙๐