Main navigation

วิธีภาวนา - (ดูทั้งหมด)

พุทธวิธีขจัดความกลัว I ภยเภรวสูตร

พุทธวิธีปฏิบัติธรรม
พุทธวิธีขจัดความกลัว
ภยเภรวสูตร
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง
เล่มที่ ๑๒ ข้อที่ ๔๕

ข้อแนะนำในการปฏิบัติ
ก่อนจะฟัง
พึงเข้าสมาธิสักครู่หนึ่ง
เมื่อได้สมาธิดีแล้ว
ฟังพุทโธวาท และน้อมธรรมมาสู่ใจ
น้อมใจปฏิบัติตามพุทโธวาทตรง ๆ
ให้เข้าใจแจ้ง และได้สภาวะจิตดีจริง
เมื่อได้สภาวะดีใด ให้รักษาสภาวะนั้นออกมาสู่ชีวิตจริง

เสียง : 1:25 นาที
ปฏิบัติ : 5 นาที

----------------

ดูกรพราหมณ์ เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ ความกลัวและความขลาดมาถึงเราผู้กำลังเดินจงกรมอยู่ เรานั้นจะไม่ยืน ไม่นั่ง ไม่นอนเลย จะเดินจงกรมอยู่ จนกว่าจะกำจัดความกลัวและความขลาดนั้นได้

เมื่อเรายืนอยู่ ความกลัวและความขลาดเกิดขึ้นแก่เราผู้กำลังยืนอยู่ เรานั้นจะไม่เดินจงกรม ไม่นั่ง ไม่นอนเลย จะยืนอยู่จนกว่าจะกำจัดความกลัวและความขลาดนั้นได้

เมื่อเรานั่งอยู่ ความกลัวความขลาดเกิดขึ้นแก่เราผู้กำลังนั่ง เรานั้นจะไม่นอน ไม่ยืน ไม่เดินจงกรมเลย จะนั่งอยู่จนกว่าจะกำจัดความกลัวและความขลาดนั้นได้

เมื่อเรานั้นนอนอยู่ ความกลัวและความขลาดเกิดขึ้นแก่เราผู้กำลังนอน เรานั้นจะไม่นั่ง ไม่ยืน ไม่เดินจงกรมเลย จะนอนอยู่จนกว่าจะกำจัดความกลัวและความขลาดนั้นได้

 

 

 

พระสูตร
ภยเภรวสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๒ ข้อที่ ๔๕