Main navigation

วิธีภาวนา - (ดูทั้งหมด)

เที่ยวไปในโลกเพราะไม่เห็นอริยสัจ

พุทธวิธีปฏิบัติธรรม
เที่ยวไปในโลกเพราะไม่เห็นอริยสัจ
(สัมมาสังกัปปะ - สัมมาวายามะ)
ทัณฑสูตร
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง
เล่มที่ ๑๙ ข้อ ๑๗๑๖

ข้อแนะนำในการปฏิบัติ
ก่อนจะฟัง
พึงเข้าสมาธิสักครู่หนึ่ง
เมื่อได้สมาธิดีแล้ว
ฟังพุทโธวาท และน้อมธรรมมาสู่ใจ
น้อมใจปฏิบัติตามพุทโธวาทตรง ๆ
ให้เข้าใจแจ้ง และได้สภาวะจิตดีจริง
เมื่อได้สภาวะดีใด ให้รักษาสภาวะนั้นออกมาสู่ชีวิตจริง

ความยาววีดีโอ: 3:03 นาที
เวลาปฏิบัติ: 10 นาที

-------------
พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า

เปรียบเหมือนท่อนไม้ที่บุคคลขว้างขึ้นไปบนอากาศแล้ว
บางคราวเอาโคนตกลงมาก็มี...
บางคราวเอาตอนกลางตกลงมาก็มี...
บางคราวเอาปลายตกลงมาก็มี...

 สัตว์ทั้งหลายผู้มีนิวรณ์ คือ อวิชชา มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบ ได้แล่นไปอยู่ ท่องเที่ยวไปอยู่
บางคราวจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกก็มี...
บางคราวจากปรโลกมาสู่โลกนี้ก็มี....
ฉันนั้นเหมือนกัน

ข้อนั้นเพราะเหตุไร...

...เพราะไม่เห็นอริยสัจ ๔

เพราะเหตุนั้นแหละ
บุคคลพึงทำความเพียร
เพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่า
...นี้ทุกข์
...นี้ทุกขสมุทัย
...นี้ทุกขนิโรธ
...นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

 

พระสูตร
ทัณฑสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๙ ข้อ ๑๗๑๖