Main navigation

วิธีภาวนา - (ดูทั้งหมด)

ความไม่เที่ยงแท้แห่งขันธ์ ๕

พุทธวิธีปฏิบัติธรรม

ความไม่เที่ยงแท้แห่งขันธ์ ๕

(สัมมาทิฏฐิ)

โคมยสูตร

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง

เล่มที่ ๑๗ ข้อ ๒๔๘-๒๕๑

 

ข้อแนะนำในการปฏิบัติ

ก่อนจะฟัง

พึงเข้าสมาธิสักครู่หนึ่ง

เมื่อได้สมาธิดีแล้ว

ฟังพุทโธวาท และน้อมธรรมมาสู่ใจ

น้อมใจปฏิบัติตามพุทโธวาทตรง ๆ

ให้เข้าใจแจ้ง และได้สภาวะจิตดีจริง

เมื่อได้สภาวะดีใด ให้รักษาสภาวะนั้นออกมาสู่ชีวิตจริง

 

ความยาววีดีโอ: 5:46 นาที

เวลาปฏิบัติ: 15 นาที

-----

ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา มีอยู่หรือไม่

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอะไรๆ ที่เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ไม่มีเลย

ถ้าการได้อัตภาพแม้เพียงเท่าก้อนโคมัย (มูลวัว) มีสภาพเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม่มีความแปรปรวน การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์ก็จะไม่ปรากฏ

เพราะอัตภาพไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่มั่นคง มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ดังนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์จึงปรากฏ

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ควรเพื่อจะเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัด เพื่อจะพ้นไปในสังขารทั้งปวง

----------

พระสูตร
โคมยสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๗ ข้อ ๒๔๘-๒๕๑