Main navigation

วิธีภาวนา - (ดูทั้งหมด)

ขอเชิญปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา ตามรอยพระศาสดา พ้นทุกข์สู่สุขอย่างยิ่ง

เนื้อธรรม : พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
รวบรวม : ณัฐกร ทับทอง 
เรียบเรียง : ไชย ณ พล
ทำนองและดนตรี : อนิรุจน์ พิมพ์ทอง
ขับขาน : ยืนชนม์ สมบัติเทพ 

วีดิทัศน์ : มลฤดี ตั้งสกุลพิทักษ์
ประสานงาน : มลฤดี ตั้งสกุลพิทักษ์


วิสาขปูชา
วาระแห่งการประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
แห่งพระสัมมาสัมพุทธองค์

ลูกขอตั้งจิตตรง
คารวะองค์พระศาสดา ด้วยใจพิสุทธิ์ผ่องใส

พระมหาโพธิสัตว์ทรงแรกอุบัติในโลกแล้ว
เปล่งอาสภิวาจา ว่า 

“เราเป็นผู้เลิศในโลก
เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก
เราเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลก
ชาตินี้เป็นชาติที่สุดโศก 
ความเกิดใหม่ในโลกย่อมไม่มีอีกต่อไป”

ลูกขอตั้งจิตตรง
คารวะองค์พระศาสดา ด้วยใจพิสุทธิ์ผ่องใส...
คารวะองค์พระศาสดาด้วยใจพิสุทธิ์ผ่องใส...
คารวะองค์พระศาสดา ด้วยใจพิสุทธิ์ผ่องใส...

พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้ว
เปล่งโพธิญาณอุทานกถาว่า

“เมื่อใดแล
ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่ผู้มีเพียรเพ่งอยู่
เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงย่อมสิ้นไป เพราะตรัสรู้ธรรม”

เพราะตรัสรู้ธรรม...
เพราะตรัสรู้ธรรม... 

“จิตของเราถึงแล้วซึ่งนิพพาน
อันปราศจากสังขารปรุงแต่งทั้งปวง
เราบรรลุความสิ้นตัณหาแล้ว
ดุจอาทิตย์อุทัยทำนภากาศให้สว่างไสว 
การกำจัดอัสมิมานะได้นั่นแล เป็นสุขอย่างยิ่ง”

เป็นสุขอย่างยิ่ง...
เป็นสุขอย่างยิ่ง...

“เราเปิดประตูอมตะแล้ว
สัตว์เหล่าใดจะฟังสัจธรรม
จงปล่อยศรัทธามาเถิด”

ลูกขอตั้งจิตตรง
ศรัทธาต่อพระพุทธองค์ อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหว...
ศรัทธาต่อพระพุทธองค์ อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหว...
ศรัทธาต่อพระพุทธองค์ อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหว...

พระพุทธองค์ทรงกำหนดจิตจะละสังขารแล้ว
ทรงเปล่งพระมหากรุณา ปัจฉิมโอวาทว่า

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า
สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา 
พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด”

ลูกขอตั้งจิตตรง
กราบพระพุทธองค์ด้วยชีวิตจิตใจ
ตั้งใจไว้ในความไม่ประมาท
ฉลาดกำจัดตัณหา อัสสมิมานะ
ตามเสด็จพระบรมศาสดา สู่พระนิพพาน....
ตามเสด็จพระบรมศาสดา สู่พระนิพพาน....

สุขอย่างยิ่ง... สุขอย่างยิ่ง...
สุขอย่างยิ่ง... สุขอย่างยิ่ง...
สุขอย่างยิ่ง... สุขอย่างยิ่ง...
สุขอย่างยิ่ง... สุขอย่างยิ่ง...
สุขอย่างยิ่ง...