ลาภ ความเสื่อมลาภ
ย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ
เขาไม่ตระหนักชัด ไม่ทราบชัด ตามความเป็นจริงว่า

ลาภ ความเสื่อมลาภนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา
ก็แต่ว่า ลาภ ความเสื่อมลาภนั้น
เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา

ลาภ ความเสื่อมลาภ
ย่อมครอบงำจิตของเขาได้
เขาย่อมยินดีลาภที่เกิดขึ้นแล้ว
ย่อมยินร้ายในความเสื่อมลาภ
เขาประกอบด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้
ย่อมไม่พ้นไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส
เรากล่าวว่า ไม่พ้นไปจากทุกข์

From
โลกวิปัตติสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง ๒๓/๙๖/๑๒๔
Keywords
ลาภสักการะ ความไม่เที่ยง
tripitaka_order
23_0096
วันที่โพสต์