Main navigation

มูลนิธิอุทยานธรรมถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแก่สำนักสงฆ์ป่ามะขาม เพื่อดูแลรักษาและนำส่งภิกษุอาพาธระยะสุดท้าย

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตัวแทนมูลนิธิอุทยานธรรมมอบปัจจัยจำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท เวชภัณฑ์ และเครื่องไทยธรรม แด่สำนักสงฆ์ป่ามะขาม สถานที่ดูแลภิกษุอาพาธและระยะสุดท้าย ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

มูลนิธิอุทยานธรรม สำนักสงฆ์ป่ามะขาม

 

มูลนิธิอุทยานธรรม สำนักสงฆ์ป่ามะขาม

 

มูลนิธิอุทยานธรรม สำนักสงฆ์ป่ามะขาม

 

ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

ขออุทิศผลบุญนี้แด่ทุกสรรพจิตในสากลโลก ขออานิสงส์ผลบุญนี้ยังจิตทั้งหลายให้เป็นสุข ถึงพระนิพพานโดยลำดับเทอญ