Main navigation

มูลนิธิอุทยานธรรมร่วมสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๕๗

มูลนิธิอุทยานธรรม


มูลนิธิอุทยานธรรมร่วมสนับสนุนการจัดบริการทางแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๕๗ ของมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่แก่ประชาชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าแดง ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 

ทันตแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิอุทยานธรรม

 

มูลนิธิอุทยานธรรม

 


ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในบุญนี้ ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ ยังสรรพจิตให้มีความสุขกาย สุขใจ มีสุขภาพที่ดี ได้สร้างความสุขความเจริญแก่ตนเองและผู้อื่นยิ่ง ๆ ขึ้นไป