ดาวน์โหลด:

ยอดธรรมเพื่อการหลุดพ้น

พระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่า

ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย เราจักกล่าวธรรมอย่างสูงสิบหมวด
สำหรับเปลื้องกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหมด เพื่อถึงพระนิพพาน
เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์ อันเป็นของจริง แท้ แน่นอน
ไม่ผิดพลาด ไม่เป็นอย่างอื่น อันพระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบ...
 

 

เรียบเรียงจาก ทสุตตรสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง ๑๑/๓๖๔-๔๗๓/๒๕๑-๒๘๘

70