Main navigation

บวชให้สุด ตามพุทธวิธี

สร้างถวายพระพุทธศาสนาในวาระการบวชพระและชีพราหมณ์ ที่ท่านอาจารย์ไชย ณ พล เป็นประธานเจ้าภาพ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดป่าหนองไผ่ จังหวัดสกลนคร

 

 

ภาพ :
Midjourney ai; Prompt by Nitinart C.