Main navigation

ปัญญาปทีโปนุสรณ์

หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

สังเวชนียธรรมลิขิตโดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พิมพ์ครั้งที่ ๑ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
จำนวนพิมพ์  : ๕๐,๐๐๐ เล่ม
ผู้จัดทำ : คณะศิษยานุศิษย์
พิมพ์ที่ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่
พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ห้ามจำหน่าย