Main navigation

ผู้นำที่ไม่เอาไหน ผู้นำที่ดี ผู้นำที่ยิ่งใหญ่

ผู้นำที่ดีนั้นควรจะเริ่มต้นจากการนำตนเองให้ไปสู่ชีวิตที่มีคุณค่าที่สูงขึ้น เมื่อสามารถนำตนเองได้เป็นอย่างดีแล้ว ก็จะสามารถนำผู้อื่นตั้งแต่ระดับครอบครัว องค์กร สังคม ประเทศชาติและโลกไปสู่สรรพคุณค่าที่สูงขึ้นได้ในที่สุด

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณค่าแห่งความเป็นผู้นำและวิธีปฏิสัมพันธ์กับหมู่คณะ รวมถึงการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างผู้มีปัญญาลึกซึ้ง

เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางที่ล้ำค่าสำหรับผู้นำทั้งหลายที่จะได้เลือกใช้และปฏิบัติให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์สุขของตน องค์กร และมหาชน

-- บรรณาธิการ

อุทยานธรรม

 

ผู้ที่สนใจหนังสือ ติดต่อ ปัญญานวัตการ มูลนิธิอุทยานธรรม [email protected]