Main navigation

พระพุทธเจ้าโปรดพระโพธิสัตว์

พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธอังคีรสเจ้า ทรงเป็นพระอนิยตโพธิสัตว์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโดยยังไม่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาก่อนเป็นเวลา ๑๖ อสงไขย หลังจากทรงได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ทรงบำเพ็ญอุกฤษอีก ๔ อสงไขย จึงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ เมื่อตรัสรู้แล้ว ทรงสร้างทายาทแท้ ๒ ประเภทคือ ๑) สร้างพระอริยะ ๒) สร้างพระโพธิสัตว์

พระเจ้าปเสนทิโกศล เป็นพระโพธิสัตว์ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่า จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ที่ ๓ ในอนาคตกาล จึงเป็นหน้าที่ที่พระโพธิสัตว์ปเสนทิโกศลจะต้องทำนุบำรุงพระศาสนา และเรียนวิชาจากพระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคก็ทรงอบรมบ่มนิสัย ให้สติปัญญาแก่พระโพธิสัตว์ปเสนทิโกศลอย่างดี เพื่ออบรมบารมีให้บริบูรณ์ขึ้น

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็จักทรงปฏิบัติต่อพระโพธิสัตว์เพื่อการเตรียมความพร้อมสรรพแห่งบารมีเช่นเดียวกัน เป็นการสร้างธรรมทายาทอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จัดเป็นระบบการสร้างธรรมทายาทที่มาตรฐานและเป็นธรรมเนียมธรรมที่งามมากในจักรวาล

มูลนิธิอุทยานธรรม จึงได้รวบรวมบทธรรมระหว่างพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ปเสนทิโกศล ให้ท่านพุทธชนได้สดับกัน

 

ฟังพระไตรปิฎกเสียง ชุด พระพุทธเจ้าโปรดพระโพธิสัตว์