Main navigation

สมดุลแห่งชีวิต

ดุลยภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิต  หากชีวิตเสียดุลก็เหมือนกับรถเสียศูนย์  เมื่อขับขี่ย่อมอันตรายนักและมักไถลออกนอกทางเสมอ  ชีวิตที่เสียสมดุลก็เช่นกัน  มักเถลไถลออกนอกหนทางแห่งความสำเร็จและความสุขเสมอ  และประสบภยันตรายนานาประการ  การใช้ชีวิตที่เสียดุลจึงเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่ง

ในทางตรงข้ามกัน  ถ้าบริหารชีวิตให้สมดุลดี  การดำเนินชีวิตย่อมมั่นคงก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งประโยชน์สุขได้อย่างงามสง่า  เสียพลังน้อย  แต่มีประสิทธิผลสูง

การบริหารสมดุลแห่งชีวิตจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่พึงจัดสรรให้ลงตัวโดยพอดี  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขและความสำเร็จของชีวิตท่านเอง

 

ผู้ที่สนใจหนังสือ ติดต่อ ปัญญานวัตการ มูลนิธิอุทยานธรรม [email protected]