Main navigation

เกิดมาเพื่อชนะ

ภาวะโลกและสังคมในปัจจุบันเต็มไปด้วยปัญหาและแรงกดดันต่างๆ ทั้งที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม  ผู้ที่ไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจจะเผชิญสิ่งเหล่านี้  เมื่อต้องเผชิญวิกฤติ  อาจจะปรับตัวไม่ทัน  ยอมจำนนต่อเหตุการณ์จนไม่คิดสรรค์สร้างสิ่งใหม่ที่ดีได้ บ้างถึงกับฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายทำลายกันซึ่งยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง

คณะผู้จัดทำเห็นว่าเทปคำบรรยายของอาจารย์ผู้บรรยายมีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะให้แนวทางสำหรับท่านที่ต้องการชัยชนะในการฝ่าวิกฤติต่างๆ เหมาะแก่ยุคสมัยเป็นอย่างยิ่ง  จึงขออนุญาตถอดเทปคำบรรยายและจัดพิมพ์เพื่อประโยชน์สุขแก่ท่านทั้งหลาย

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณาอนุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือนี้

บรรณาธิการ