Main navigation

โยคะสูตร มหัศจรรย์แห่งโยคะ

แบบแห่งโยคะที่โยคีทั้งหลายฝึกฝนกันทุกวันนี้ ล้วนปฏิบัติตามแนวโยคะสูตรทีท่านมหามุนีปตัญชลีรวบรวมคำสอนของโบราณจารย์และเหล่าศาสดาทั้งหลายแห่งแดนภารตะไว้ ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ภาคที่หนึ่ง : หลักปฏิบัติ

ปฐมบาท  : ว่าด้วยสมาธิ
ทุติยบาท  : ว่าด้วยหลักปฏิบัติโยคะ
ตติยบาท  : ว่าด้วยองค์แห่งความสำเร็จ
จตุตถบาท : ว่าด้วยการบรรลุ
 

ภาคที่สอง : พลังแห่งโยคะ
พลังกาย
รังสีทิพย์
พลังจิต
ธรรมชาติของพลังจิต
การใช้พลังกายและพลังจิต
ความพร้อมของพลังจิต
การอยู่เป็นสุข
การเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร
จิตตกีฬา
พิจารณาสัจจะแห่งโลก
การก้าวล่วงออกจากโลกิยธรรม
ยานคือมนตรา
การอยู่เหนือความกลัวตาย
การเกิดปัญญา
การปรับปรุงพฤติวัตร
อตีตังสญาณ
ปรจิตตญาณ
การหายตัว
มรณญาณ
กำลังภายใน
ตาทิพย์
จิตรู้จิต
ปฏิภาณญาณและทิพยอินทรีย์
การลอยเหนือน้ำและดงหนาม
การเหาะเหินเดินอากาศ
การถอดจิต
การควบคุมอารมณ์
การยังกายให้อยู่ในอำนาจ
จิตรู้แจ้ง
จิตบรรลุไกวัลย์
จิตเบิกบาน