Main navigation

โสฬสปัญหา

ไขความกระจ่างโสฬสปัญหา อมตธรรมวิสัชนาอันล้ำค่า และธรรมปฏิบัติอันลึกซึ้ง ตรงสู่ผลเลิศ โดย พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้า

ศุภญาณ กรุณา บรรยายและนำปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมปัญญธารา แจ้งวัฒนะ

โสฬสปัญหา เป็นธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา อุดมด้วยปัญญา พระสูตรนี้ได้รับการยกย่องมากที่สุดในวงการอภิปรัชญาว่าเป็นเลิศทั้งในด้านอรรถ เลิศทั้งในด้านพยัญชนะ กล่าวถึงมาณพ ๑๖ คน มาทูลถามปัญหาที่เปี่ยมด้วยปัญญาต่อพระพุทธองค์ และสรรเสริญคุณอันวิเศษของพระพุทธองค์

เนื้อความแห่งปัญหาหนึ่ง ๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว ผู้ใดพึงปฏิบัติตามก็พึงจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งโน้นได้ ธรรมปริยายนั้นเป็นทางเพื่อไปสู่ฝั่งโน้น เพราะฉะนั้น ธรรมปริยายนี้จึงชื่อว่า ปรายนะ