Main navigation
ขันธ์ ๓
Share:

พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสสรรเสริญขันธ์ ๓ และทรงยังประชุมชนนี้ ให้สมาทาน ให้ตั้งอยู่ ให้ดำรงอยู่ในขันธ์ ๓ นี้

ขันธ์ ๓ คือ สีลขันธ์อันเป็นอริยะ สมาธิขันธ์อันเป็นอริยะ ปัญญาขันธ์อันเป็นอริยะ 

 

อ้างอิง: 
สุภสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๙ ข้อที่ ๓๑๗ หน้า ๒๘๔

คำต่อไป