Main navigation
โลกิยะ
Share:

(๑)  ธรรมเป็นโลกิยะ เป็นไฉน  

กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ที่เป็นกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นโลกิยะ

 

 

อ้างอิง:
(๑) จูฬันตรทุกะ พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๓๔ ข้อที่ ๗๐๖ หน้า ๒๔๘

 

คำต่อไป