Main navigation
ศีลมัย
Share:

ศีลมัย (สีลมัย) - บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล

 

อ้างอิง:
สังคีติสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๑๑ ข้อที่ ๒๒๘ หน้า ๑๗๐

คำต่อไป