Main navigation
คันถะ
Share:

คันถะ ๔ อย่าง                           

๑. อภิชฌากายคันถะ [เครื่องรัดกายคืออภิชฌา]                           
๒. พยาปาทกายคันถะ [เครื่องรัดกายคือพยาบาท]                           
๓. สีลัพพตปรามาสกายคันถะ [เครื่องรัดกายคือสีลัพพตปรามาส]                           
๔. อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ [เครื่องรัดกายคือความแน่ว่าสิ่งนี้เป็นจริง]
อ้างอิง: 
สังคีติสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๑ ข้อที่ ๒๖๑ หน้า ๑๘๙

คำต่อไป